e-shop
publikací
 

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

 
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012
PROJEKT JE PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

 
Realizační tým:
Mgr. Lenka Kučerová – manažer projektu
Irena Haňurová – metodik, asistent projektu
Ing. Radek Kolář – finanční manažer
Mgr. Michal Jarolímek – manažer NOS o.s.

 
Partneři:
ZŠ Benešov nad Černou (manažer školního projektu
+ 4 členové školního projektového týmu)
ZŠ a MŠ České Velenice (manažer školního projektu
+ 4 členové školního projektového týmu)
ZŠ a MŠ Horní Stropnice (manažer školního projektu
+ 4 členové školního projektového týmu)
ZŠ a MŠ Malonty (manažer školního projektu
+ 4 členové školního projektového týmu)
ZŠ Nové Hrady (manažer školního projektu
+ 4 členové školního projektového týmu)

 
Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vznik a ověření metodiky průřezového projektového vyučování s důrazem na využití potenciálu regionu.
 

 
Proč se projekt realizuje?

Účelem projektu je:
1.   Potřeba nové metodiky vyučování v souvislosti se zaváděním ŠVP (školních výukových plánů) a průřezového vyučování na základních školách.
2.   Potřeba jednotné opakovatelné metodiky s důrazem na poznávání regionu a využití jeho potenciálu.
3.   Zkvalitnění a zatraktivnění výuky na základních školách v regionu.
4.   Propojení izolovaných "mikroregionů" jednotlivých škol v jeden regionální celek.

 

 
Jak se bude projekt realizovat?

8. 4. 2010 - Projektové plánování II na ZŠ a MŠ České Velenice
1.   Na všech pěti partnerských školách bude v následujících dvou letech zavedeno a ověřováno průřezové projektové vyučování. Partnerské školy budou podporovány při sestavování školních projektových týmů (školní manažer projektu + čtyři členové týmu z řad pedagogů) a při vytváření svého školního projektu. Současně proběhne odborná příprava pedagogů na realizaci školních projektů (odborné semináře, kurzy a terénní exkurze, pracovní setkání všech školních týmů podílejících se na projektu).
2.   Konečným výstupem realizačního týmu NOS o.s. bude vytvoření regionální metodicko-naučné publikace a pracovního sešitu pro žáky. Tato publikace bude návodem, jak na základních školách podobné projekty úspěšně realizovat na základě zkušeností získaných z dvou a půlleté spolupráce s partnerskými školami. Publikace bude doprovázena praktickými příklady (případové studie) vycházejících z konkrétních situací vzniklých při řešení školních projektů, budou zmíněna pozitiva i negativa realizace průřezového projektového vyučování na základních školách včetně námětů na řešení problémů, které se mohou během realizace vyskytnout. Zároveň budou vydány univerzální interaktivní pracovní listy pro žáky, kterých bude možné podle potřeby využít při tvorbě nové školní projektové práce i v dalších letech po skončení hlavního projektu.
Školní projekty budou koncipovány tak, aby co nejvíce využívaly potenciálu regionu, ve kterém žáci žijí. Bude kladen důraz na to, aby si žáci osvojovali obecné znalosti na konkrétních příkladech, které jim jejich region nabízí.
12 .4. 2010 - Projektové plánování II na ZŠ Benešov nad Černou

3.   Všech pět partnerských základních škol bude podporováno při řešení konkrétních školních projektů. Projekty budou svým tématem propojovat několik předmětů (průřezové vyučování) a tematicky se soustředí na objevování konkrétních místních reálií v kontextu s obecnými znalostmi. Žáci budou řešit svůj projekt s jasným časovým vymezením, konkrétními postupnými výstupy (školní projektové časopisy) a s výsledným efektem vlastní prezentace nashromážděných výsledků své práce (žákovská prezentace pro partnerské školy a následně pro širokou veřejnost). Žáci budou svůj projekt řešit současně v několika předmětech a sledovat tedy jeden problém z více úhlů pohledu. Bádání na vlastním školním projektu bude doplněno i badatelsko-poznávacími jednodenními exkurzemi společně s některou z partnerských škol. Žáci navštíví knihovny, archivy, muzea, atelier, zámek, hrad či přírodovědnou zajímavost ve svém regionu jako konkrétní cíle svého vlastního bádání.
4.   Všech pět školních projektů bude osově spojeno jednotným námětem školního projektu (tvorba Školní virtuální naučné stezky) a bude možné se tímto způsobem nejen porovnávat, ale hlavně poznávat, navazovat kontakty a seznamovat s projektovou prací i na ostatních školách v regionu. Pedagogové z partnerských škol se společně setkají v rámci odborných seminářů i společného setkání, které bude využito především k vzájemnému poznávání a společnému řešení obtížných úseků projektové práce na základních školách. Žáci se budou vzájemně setkávat v rámci společných jednodenních exkurzí a při prezentaci výsledků své práce pro partnerské školy. Budou nejen poznávat sebe navzájem a své projekty, ale zároveň i zajímavosti z ostatních částí regionu Novohradska a Vitorazska.


 
Výstupy
 
Školní rok 2009/2010 (od ledna 2010)
 
1.    Příprava na realizaci školních projektů
 
1.1.    Plánování projektů (školní projektové týmy s podporou realizačního týmu NOS o.s.)
1.2.    Vybavení škol (technika, software, spotřební materiál)
1.3.    Odborné semináře pro pedagogy
1.4.    Neformální setkání školních projektových týmů - krátká prezentace školy, zapojených pedagogů, školního projektu, u škol, které se zapojily v prvním projektu Školy na hranici, krátký popis a zkušenosti z něj (pozitivní, negativní)
1.5.    Příprava pedagogů na projekt (individuální příprava)

 
Školní rok 2010/2011
 
2.    Tvorba Školní virtuální naučné stezky (ŠVNS)
 
2.1.    Práce pedagogů se žáky v terénu
2.2.    Zpracování dat z terénu se žáky
2.3.    Pořádání jednodenních exkurzí se žáky na zajímavá místa v regionu s další 1-2 partnerskými školami (místa, která rozšíří získávané poznatky a znalost regionu), 2-3 za školní rok (dle zájmu i více)
2.4.    Projektové časopisy (2x za školní rok)
2.5.    Tištěný průvodce ŠVNS (+ umístění na školních webových stránkách)
2.6.    Rozšíření školního projektu v rámci volnočasových aktivit (dobrovolné)
 
3.    Představení Školní virtuální naučné stezky
 
3.1.    Příprava na představení ŠVNS
3.2.    Generálka před slavnostním otevřením Školní virtuální naučné stezky pro 1-2 partnerské školy
3.3.    Slavnostní otevření školní virtuální naučné stezky (pro širokou veřejnost)
 
4.    Závěrečné shrnutí výsledků školního projektu
 
4.1.    Workshop pedagogů o realizaci a zkušenostech z projektu
4.2.    Spolupráce a podpora školních projektových týmů při přípravě podkladů pro publikaci o metodice úspěšné realizace školních projektů
 
Ve školním roce 2011/2012 probíhá vše opakovaně dle bodů 2. – 4., bod 4. je rozšířen o tyto aktivity:
 
4.3.    Závěrečná prezentace Školní virtuální naučné stezky žáky na konferenci (CD - Power Point)
4.4.    Výstava posterů (dobrovolné), vzniklých uměleckých prací a školních časopisů na konferenci, představení žákovské umělecké činnosti

 
Hlavním výstupem realizačního týmu NOS o.s. je tvorba regionální metodicko-naučné publikace "Metodika průřezového projektového vyučování s vazbou na region (Aplikace průřezového projektového vyučování s vazbou na regionální poznávání) a pracovního sešitu pro žáky. Termín dokončení této publikace je v červnu 2012.
 
Školní projektové časopisy 2010 - 2012

ZŠ Benešov nad Černou: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo
ZŠ a MŠ České Velenice: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo
ZŠ a MŠ Horní Stropnice: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo
ZŠ Nové Hrady: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo
ZŠ a MŠ Malonty: 1. číslo, 2. číslo, 3. číslo

 
Průvodce Školní virtuální naučnou stezkou (ŠVNS) - 2011
(pracovní verze)

ŠVNS ZŠ Benešov nad Černou
ŠVNS ZŠ a MŠ České Velenice
ŠVNS ZŠ a MŠ Horní Stropnice
ŠVNS ZŠ Nové Hrady
ŠVNS ZŠ a MŠ Malonty