e-shop
publikací
 

Společně pro vzdělávání občanů

Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaný z prostředků ESF (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). NOS o. s. v projektu působí jako příjemce dotace, který zajišťuje celkovou koordinaci projektu a zároveň realizaci projektu v novohradském regionu. Jedná se o vzdělávací projekt, v novohradském regionu vzniknou čtyři tematické moduly určené dospělé populaci. Dle harmonogramu projektu na podzim roku 2012 vzniknou učební osnovy těchto modulů a studijní materiály. Na jaře roku 2013 proběhne pilotní realizace seminářů na území Novohradska. Na závěr projektu proběhnou v letních měsících exkurze a závěrečná konference projektu.

PARTNEŘI PROJEKTU

REALIZACE PROJEKTU

7. srpna 2012 – 30. října 2013

ROZPOČET PROJEKTU

Celkový: 6 641 696 Kč
Rozpočet pro NOS o. s.: 2 126 296 Kč

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Obecným cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel pěti dotčených regionů v ČR (Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj) prostřednictvím přípravy 13 vzdělávacích modulů v těchto tematických oblastech:

Výše uvedeného cíle bude dosaženo realizací šesti klíčových aktivit. Jejich podstatou je v první fázi příprava vzdělávacích modulů v jednotlivých regionech pod vedením žadatele nebo jeho partnerů. V druhé fázi dojde k pilotnímu ověření všech 13 vzdělávacích modulů dle předem nastavených podmínek. Poslední fáze je spojena se zpětnou vazbou a zapracováním připomínek do připravovaných výstupů – studijních a vzdělávacích materiálů k jednotlivým modulům. Kontrolní mechanismus tvoří v každém regionu oponentská skupina, která připomínkuje veškeré výstupy projektu a doporučuje jejich další úpravy. Projekt bude zakončen konferencemi v každém regionu. Zde budou představeny výsledky projektu, tj. jednotlivé vzdělávací moduly, jejich obsah, formy výuky. Součástí bude tisková konference pro regionální i celostátní média a burza vzdělávacích příležitostí v oblasti dalšího vzdělávání.

Obecný cíl projektu bude dosažen naplněním několika specifických cílů, které jsou následující:

Seznam jednotlivých vzdělávacích modulů včetně jejich hodinových alokací:

 1. ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ S DŮRAZEM NA UDRŽITELNOU A ODPOVĚDNOU SPOTŘEBU SPOJENOU S UDRŽITELNOU VÝROBOU. 24 hodin
 2. ROZVOJ VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU Z HLEDISKA OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ. 16 hodin
 3. AKTIVNÍ PŘÍSTUP K OBHAJOBĚ SVÝCH PRÁV A K ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O SVÝCH PRÁVECH. 16 hodin
 4. MULTIKULTURALISMUS A PREVENCE EXTREMISMU. 24 hodin
 5. PREVENCE KRIMINALITY, ŠIKANY, PSYCHICKÉHO NÁSILÍ. 16 hodin
 6. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. 14 hodin
 7. AKTIVNÍ OBČANSTVÍ A PARTICIPACI OBČANŮ NA VEŘEJNÉM DĚNÍ. 24 hodin
 8. VZDĚLÁVÁNÍ K DEMOKRATICKÝM HODNOTÁM. 24 hodin
 9. ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM. 20 hodin
 10. ODOPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 20 hodin
 11. VZTAK K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM. 10 hodin
 12. DOBROVOLNICTVÍ. 10 hodin
 13. VZTAH K REGIONU, K LOKÁLNÍMU SPOLEČENSTVÍ.106 hodin

Za úspěšnou realizaci jednotlivých modulů zodpovídají:Výstupy projektu

Brožura - harmonogram kurzů (doc.) -221 kB

V případě Vašeho zájmu o jednotlivé vzdělávací moduly nás kontaktujte na e-mail: novnos@tiscali.cz
Zde je též možno získat podrobné informace.

Vzdělávací modul č.1 - Odpovědné spotřebitelské chování
Vzdělávací modul č.2 - Rozvoj všeobecného přehledu
Vzdělávací modul č.3 - Aktivní přístup k obhajobě svých práv
Vzdělávací modul č.4 - Multikulturalismus a prevence extremismu
Vzdělávací modul č.5 - Prevence kriminality, šikany a psychického násilí
Vzdělávací modul č.6 - Zdravý životní styl
Vzdělávací modul č.7 - Aktivní občanství a participace občanů
na veřejném dění

Vzdělávací modul č.8 - Vzdělávání k demokratickým hodnotám
Vzdělávací modul č.9 - Odpovědný přístup k financím
Vzdělávací modul č.10 - Odpovědný přístup k životnímu prostředí
Vzdělávací modul č.11 - Počítačová a internetová gramotnost (vztah k médiím
a informačním technologiím

Vzdělávací modul č.12 - Dobrovolnictví
Vzdělávací modul č.13 - Vztah k regionu