e-shop
publikací
 

Školy pro venkov

Prezentace z Úvodní konference

Fotografie z akcí

Základní informace o projektu ŠKOLY PRO VENKOV

Finanční podpora projektu

Projekt byl vybrán pro získání dotace. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Nositel projektu a další partneři

Nositelem projektu je Novohradská občanská společnost o.s., která projekt realizuje s dalšími partnery. Partnery na území Jihočeského kraje jsou čtyři základní školy.
Další partneři jsou z jiných krajů ČR. Projekt Školy pro venkov má nadregionální charakter, což znamená, že kromě území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat ještě na území Královohradeckého kraje, Pardubického kraje (koordinace NAD ORLICÍ o.p.s., metodika INEX SDA Kostelecké Horky) a Zlínského kraje (koordinace MAS Horňácko a Ostrožsko). Celkem do něj bude zapojeno 17 základních škol, přičemž 4 školy budou z území Jihočeského kraje – ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ a MŠ Rapšach, ZŠ Kaplice, Fantova a Gymnázuim, Trhové Sviny.

Doba realizace projektu

Realizace projektu bude probíhat od 11. 10. 2010 do 31. 8. 2013.

Předmět činnosti zapojených škol

Každá škola bude řešit svůj vlastní individuální školní projekt. Postup řešení školního projektu se bude skládat z následujících realizačních kroků:

1) Sběr informací
V rámci běžné výuky vybraného ročníku (např. 6. a/nebo 7. Ročník) bude probíhat získávání informací o přírodním a/nebo kulturním bohatství regionu. Škola si vybere nějaké specifické téma, charakteristické pro spádové území školy a k tomuto tématu bude sbírat informace. Téma může být z oblasti přírodovědy nebo historie a může mít přesah do dalších oblastí.
Například:

2) Zpracování informací
Pedagog v rámci výuky bude pomáhat žákům s přípravou textů a grafických materiálů (foto, ilustrace, film) pro potřeby finálního výstupu pracovního sešitu Regionální učebnice.
V rámci tohoto kroku proběhne hledání využití sebraných informací a materiálů pro interaktivní výukový materiál. Žáci se budou snažit vymýšlet didaktické úkoly, tj. praktické i teoretické hry, hádanky, rébusy, křížovky a hledat témata pro naučné expedice do zájmového území. Toto bude provedeno s ohledem na to, že by měly vzniknout dvě tzv. výkonnostní úrovně pracovních sešitů, a to sešit pro 1. stupeň ZŠ a sešit pro 6. a 7. ročníky 2. stupně.

3) Medializace
Tento krok bude zahájen předáním vzniklých textů a grafických materiál skupině, která se bude věnovat medializaci poznatků. Pedagog bude pomáhat žákům s přípravou materiálu pro potřeby finálního výstupu prezentace na CD, internetu a v tištěné formě. Novinářská skupinka pracuje na tvorbě školního časopisu a Regionálních pracovních sešitů pro zájmové území dané školy.

4) Aplikace pro cestovní ruch
Podklady zpracované v rámci předchozích kroků budou aplikovány pro potřeby návštěvníků dané oblasti. V rámci tohoto kroku může proběhnout další důkladné mapování turistických cílů a atraktivit, mapování cyklistických stezek a turistických tras, mapování dalších historických a přírodních památek. Výstupem by měl být informační materiál (pracovní název Regionem na kole a pěšky).

5) Cizojazyčné aplikace
Pedagog pomáhá žákům s přípravou textu pro potřeby Aplikace pro cestovní ruch v AJ nebo NJ.

6) Projektové dny
Každá škola za dobu konání projektu uspořádá minimálně dva projektové dny. Účastníci projektových dnů budou testovat zpracované pracovní sešity hostitelské školy. Na základě těchto testů pak proběhne úprava, doplnění či obměna obsahu a formy regionálních pracovních sešitů.

7) Projektové týdny

 

Harmonogram vzdělávacích kurzů pro pedagogy a žáky

Kurzy jsou plánovány na období 16. 2. 2011 – 21. 1. 2013.

Rámcový harmonogram práce zapojených škol

Realizace projektu je naplánována na období 11. 10. 2010 – 31. 8. 2013.

 1. Ve školním roce 2010/2011 bude probíhat přípravná fáze, kdy dojde k podrobnému rozplánování školního podprojektu v jednotlivých školách.
  • Bude vybráno téma školního podprojektu
  • Budou vytvořeny školní projektové týmy (4 pedagogové a manažer týmu)
  • Bude určen ročník a třída, která se bude podprojektu věnovat
  • Bude přizpůsobena organizace výuky v této třídě pro následující školní rok
  • Bude nakoupeno nezbytné vybavení nutné pro práci na podprojektu
  • Budou uzavřeny DPČ, resp. DPP
  • V případě potřeby budou zorganizována školení se vztahem ke školnímu projektu
 2. Nejpozději od školního roku 2011/2012 by měl již běžet školní projekt v krocích, které jsou zmíněny v bodu č. 4. Konkrétní harmonogram práce bude vytvořen v přípravné fázi. Důležité bude především vhodně rozdělit aktivity podprojektu mezi školní roky 2011/2012 a 2012/2013.
 3. V období 2. pololetí 2012/2013 by měla proběhnout finalizace všech výstupů a jejich distribuce do škol. Projekt by měl být v tomto období uzavřen po administrativní stránce.

Povinné výstupy

Na základě rozhodnutí Výběrové komise došlo k úpravě monitorovacího indikátoru 06.43.10 „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ na 35 tj.
a) 17 inovovaných produktů ŠVP
b) 17 regionálních pracovních sešitů
c) 1 ověřená metodika)

 

ŠKOLY PRO VENKOV – VÝSTUPY A JEJICH POPIS

PARTNERSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ČASOPIS

REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SEŠIT (RPS)

APLIKACE PRO CESTOVNÍ RUCH („Regionem na kole a pěšky“)

PROJEKTOVÉ DNY

PROJEKTOVÉ TÝDNY

INOVACE ŠVP


REALIZAČNÍ PROJEKTOVÝ TÝM

SPOLEČNÁ REGIONÁLNÍ PUBLIKACE

METODIKA PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

zpracovali: M. Jarolímek a L. Kučerová